මා මුරණ්ඩු වී ඇත (12 + )


මට ඔබ මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මට ඔබගේ අසහනකාරී හැසිරීමක කොටස් කාරියක් වන්නට ඉඩ දෙන්න
මෙයයි මට ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය වූයේ
මට ඔබව මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මාහට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය

ශරීරය නමැති සාගරයේ තරංගයන් නිසල වී තිබේ
එම තරංගයක් වීමට මාහට ඉඩ දෙන්න
මේ උන්මන්තක ඇස් කවියක් තෙපලනවා වැනිය
ඒ අසලට ආ මාහට ලං වීමට ඉඩ දෙන්න
රාගයේ තෘෂ්ණාවෙන් මත්වූ ඒ වර්ෂාවෙන් තෙමන්න
එන්න..........!

මට ඔබව මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මට ඔබගේ සදොස් වූ හැසිරීමක කොටස් කාරියක් වන්නට ඉඩ දෙන්න
මෙයයි මට ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය වූයේ
මට ඔබව මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මාහට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය

මා නතර කිරීමට උත්සාහ නොගන්න
මා මුරණ්ඩු වී ඇත
ආදරයේ උන්මන්තක ස්වභාවය මාගේ ශරීරය පුරා පැතිරී ඇත
එන්න , ඇවිත් බලන්න මා ඉන්නේ කුමන තත්ත්වයේද කියා
මදක් නතර වීමෙන් මා නැවතත් තිබූ තත්ත්වයට පත්වී නැත
මා පෙර සිටි ආකාරය නැවතත් මාහට අවශ්‍ය නැත
සියල්ල සිදුවන්නේ හරියාකාරවය
එන්න ............!

මට ඔබව මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මට ඔබගේ සදොස් වූ හැසිරීමක කොටස් කාරියක් වන්නට ඉඩ දෙන්න
මෙයයි මට ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය වූයේ
මට ඔබව මගේම කරගැනීමට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්ය
මාහට බලවත් ආශාවක් තිබේ
ඒ දිගු කාලයක පටන්යComments

Post a Comment

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.