ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම ( 3 )ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ගැන ලියන්න තියෙන අන්තිම ශාස්ත්‍රීය කරුණු ටිකත් ඕන්න ලියලා දැම්ම . එන්න කියවන්න රසවිඳින්න මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් .............

Comments