ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම හා නැති වීම (2)

මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න කියවන්න ..... හස්තිනාපුර: ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම ( ...: ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ගැන මම කලින්ම ලිව්ව ලිපියේ අන්තිමට මම කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති , රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා කරතොට ධර්මාරාම හාමු...

Comments